Logopedie & Vroeghulp (preverbale logopedie)

Communicatie is een basisbehoefte van elk mens.

Het kan al vroeg duidelijk zijn dat de communicatie van uw baby of jonge kind een bijzondere ontwikkeling lijkt door te maken. Soms heeft een kind, om wat voor reden dan ook, moeite met het maken van klanken, manieren om te communiceren, taalbegrip of het spreken van de eerste woordjes. Dat kan u als ouder onzeker maken en allerlei zorgen en  vragen oproepen. Het kan dan prettig zijn om in de thuissituatie antwoorden op uw vragen te krijgen en handvatten te krijgen om de communicatieve ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Met een verwijzing van uw huisarts kan logopedie ingeschakeld worden. Logopedie zit op Bonaire in het pakket van de zorgverzekeraar, het ZvK. De logopedist zal een inventarisatie maken van het communicatie gedrag door middel van observatie in de thuissituatie en/of bij de crèche/dagopvang.  Zij zal kijken welke communicatieve functies het kind al gebruikt en welke nog niet. Daarna zal er een plan gemaakt worden om deze functies te stimuleren. Dat zal dan altijd in spelvorm gaan, waarbij de ouders/verzorgers een belangrijke, actieve rol spelen. Zij zullen onder andere spelletjes aangereikt krijgen om de communicatieontwikkeling te stimuleren en te optimaliseren.

Eten & drinken is ook een basisbehoefte van elk mens.

Wanneer al vroeg blijkt dat eten en drinken niet vanzelf gaat bij uw kindje, levert dit vaak onmiddellijk spanningen op voor, tijdens en na de vele voedingsmomenten. Hoesten, spugen, kokhalzen, voedsel weigeren, huilen bij drinken van de borst of uit de fles of bij lepelvoeding. Wanneer u deze symptomen herkent neemt u allereerst contact op met uw huisarts. Dit is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er onderliggende medische problemen zijn die dit gedrag veroorzaken. Zodra duidelijk is wat de oorzaak is kunt uw een verwijzing krijgen voor logopedie.

Vroegtijdige hulp bij communicatieproblemen en/of eet-drink problemen onontbeerlijk

Door mijn jarenlange ervaring als logopedist ben ik in staat om de communicatie ontwikkeling en de eet – drinkontwikkeling bij baby’s en jonge kinderen te observeren en in kaart te brengen om te leren wat er nodig is om deze te optimaliseren. Er wordt een behandelplan op maat gemaakt dat het beste past bij uw kind en bij u als ouders/verzorgers. Het streven is om deze behandelingen in de thuissituatie te laten plaatsvinden als uw kind jonger dan 2 jaar is. Zodra u een verwijzing heeft van uw huisarts of kinderarts/-neuroloog kunt u contact opnemen met mij.

Ankie Franssen, logopedist

Logopedie & Autisme

Logopedie & Autisme

Wat kan een logopedist betekenen wanneer de diagnose autisme (ASS) is gesteld?

Autisme is een prikkel informatieverwerkingsstoornis. Mensen met autisme nemen de vele zintuiglijke prikkels in hun omgeving anders waar en zij verwerken de prikkels anders. Dit heeft gevolgen voor vrijwel alle ontwikkelingsgebieden. De omgeving wordt door hen als chaos ervaren.

De logopedist kan door observatie in de alledaagse situatie het gedrag en de communicatie van mensen met autisme in kaart brengen. Zij kan benoemen waar en op welke wijze ondersteuning geboden kan worden om de nodige structuur aan te brengen in de ervaren chaos.

Door het geven van informatie over autisme aan alle betrokkenen en daarmee inzicht te verschaffen in de problemen die mensen met autisme ervaren, kan de logopedist hulp bieden. Door bijvoorbeeld structuur aan te brengen in de omgeving en de communicatie. Door de omgeving anders in te richten (TEACCH benadering) en door het inzetten van totale – en/of ondersteunende communicatiemiddelen. Eenvoudigweg alles inzetten wat kan bijdragen aan het optimaliseren van het leven ván, voor en mét mensen met autisme.

Na verwijzing van uw huisarts, kinderarts, gedragskundige of andere specialist kunt u contact opnemen met mij.

Ankie Franssen, Logopedist

Niet voor iedereen is spreken en taal begrijpen vanzelfsprekend

Het is echter de behoefte van elk mens en ieders recht om te communiceren.

Om te begrijpen en begrepen te worden.

Communicatie is er altijd ook als bepaald gedrag soms niet meteen gezien wordt als communicatie.

Het is mijn expertise als logopedist om te onderzoeken, te signaleren en te analyseren wat het communicatieniveau van iemand is en ervoor te zorgen dat er passende communicatiemiddelen worden aangeboden om de dagelijkse communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Om de omgeving van mensen te laten zien op welk niveau iemand communiceert en op welke wijze de persoon ons dingen duidelijk probeert te maken. In veel gevallen zijn zij geholpen indien de eenvoudig gesproken taal wordt ondersteund met visuele hulpmiddelen.

Communicatie in de breedste zin van het woord ondersteund met gebaren, foto’s, tekeningen of voorwerpen.

Niets is vreemd en alles mag, als we maar bereid zijn de persoon te ‘lezen’en zijn gedrag te verklaren en te erkennen als communicatie.

“Laatst was ik op een school en de directeur kwam iets later voor onze afspraak. Hij vertelde dat de reden daarvoor was dat een jong kindje het toilet had besmeurd met zijn eigen poep en dat hij de juf had geholpen met schoonmaken.

Mijn eerste gedachte was, goh dat is interessant en meteen wilde ik hem allerlei vragen stellen.

Wat wilde het kindje duidelijk maken? Ontbrak het hem aan woorden om hulp in te roepen na het wc bezoek? Duurde het voor hem te lang voordat er iemand kwam kijken? Had hij het niet begrepen toen de juf zei dat hij even moest wachten? Kan hij niet wachten omdat hij het woord wachten of het woord even niet begrijpt?

Hoe kan hij gehoord/begrepen worden in plaats van een standje te krijgen voor zijn actie ?”

Graag had ik kennis willen maken met het kindje  en het en zijn omgeving willen observeren om te kijken hoe de communicatie met en van hem verloopt in de dagelijkse situatie. Zijn er misschien meer signalen die kunnen duiden op een probleem in de communicatie?

Het is aan ons om die signalen en het gedrag te leren zien. Het kindje te leren ‘lezen’. Dan zijn we in staat om hem te helpen, te begrijpen en oplossingen in te zetten.

Als hij niet in staat is om te wachten zou het zomaar een idee kunnen zijn om een kookwekker bij hem neer te zetten of een grote klok die hij kan volgen ( time timer of kleurenklok)

Als logopedist kan ik ouders/verzorgers, leerkrachten en andere proffesionals ondersteunen en adviezen geven over:

  1. Verschillende vormen van lichaamstaal en de betekenis hiervan in de communicatie;
  2. De aspecten van een positieve basishouding in de omgang in communicatie met mensen;
  3. Communicatiehulpmiddelen en Ondersteunende Communicatie;
  4. Het begrip Totale communicatie en het gebruik ervan in het dagelijkse leven.

In elke organisatie waar gewerkt wordt met mensen kan ik deskundigheidsbevordering  aanbieden in de vorm van een informatieavond of cursussen.

Onderwerpen:

  • Communicatie & vroeghulp;
  • Communicatie & autisme;
  • Communicatie & de ouderwordende mens.

Ankie Franssen, Logopedist